ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «APANECA GIVEAWAY»

1] Αντικείμενο της ενέργειας: Η εταιρεία με την επωνυμία «APANECA IKE» , αποκλειστική αντιπρόσωπος του καφέ KIMBO σε Ελλάδα και Κύπρο, με έδρα στο Αιγάλεω Αττικής, οδός Πέτρου Ράλλη 52 και Λ. Κηφισού, με τηλ. +302130324074 και e-mail: apanecaoffice@gmail.com (εφεξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει διαγωνισμό στο Instagram με την ονομασία «APANECA GIVEWAY» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί και θα βρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού στο website της Διοργανώτριας (https://www.kimboespresso.gr/)

2] Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού. Διευκρινίζεται ότι το Instagram δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

3] Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, και έχουν εγγραφεί ως μέλη στο Instagram.

3.1] Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στη Διοργανώτρια, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς μέχρι και Β’ βαθμού.

3.2] Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό των χρηστών, προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

3.3] Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ' οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ' όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του Νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

4] Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 8/01/2024 (και ώρα Ελλάδας 20:00 μ.μ.) (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και την 21/01/2024 (και ώρα Ελλάδας 23:59 μ.μ.) (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.

 

5] Τρόπος Συμμετοχής: Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Instagram. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν FOLLOW το επίσημο προφίλ Instagram (https://www.instagram.com/apanecapc/) της Διοργανώτριας, LIKE στην ανάρτηση/δημοσίευση (post) του Διαγωνισμού και να αναφέρουν/κάνουν TAG σε σχόλιο (comment)  τρία άτομα στο post του Διαγωνισμού στο επίσημο προφίλ Instagram (https://www.instagram.com/apanecapc/) της Διοργανώτριας. Πολλαπλά σχόλια επιτρέπονται μόνο αν τα tags είναι με διαφορετικά άτομα κάθε φορά, και δεν επιτρέπονται tags με διάσημους και άλλα εταιρικά accounts.

 

5.1] Κάθε σχόλιο (comment) που θα αναγράφει τα ανωτέρω υπό 5, είναι μια συμμετοχή στην Κλήρωση για να κερδίσει τα Δώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω υπό 6 και 7. Η ανάρτηση του σχολίου (comment) με την ανωτέρω αναφορά (tag) συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και αποδοχή των παρόντων Όρων, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία.

 

5.2] Τα αρχεία με τα στοιχεία των χρηστών, τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με την υποβολή οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής. Κάθε σχόλιο (comment) στην ανάρτηση (post) του Διαγωνισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί / αναδημοσιευθεί σε μελλοντικές αναρτήσεις στο επίσημο προφίλ Facebook (https://www.facebook.com/apaneca.kimbo) ή/και στο επίσημο προφίλ Instagram της διοργανώτριας. Ρητά δηλώνεται ότι η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιαδήποτε συμμετοχή της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο Νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο.

5.3] Κάθε συμμετέχων (που εμφανίζεται με το ίδιο Instagram ID) μπορεί να υποβάλει συμμετοχή στο Διαγωνισμό μέσω του Instagram όσες φορές θέλει και μπορεί να κερδίσει μία (1) μόνο φορά. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει μέρος από την Έναρξη του Διαγωνισμού έως και τη Λήξη του Διαγωνισμού, κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω στον όρο 4. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος.

5.4] Δικαίωμα συμμετοχής για τα Δώρα (όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω υπό τον όρο 6) θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που: (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο Instagram από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο συμμετέχων δεν προσβάλλει το Νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. H Διοργανώτρια διατηρεί πάντως το δικαίωμα να ακυρώσει και μετά την επιλογή συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

6] Δώρα: Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι συνολικά:

2 (δύο) νικητές (εφεξής «Νικητές») θα κερδίσουν έκαστος από 500gr ελληνικό καφέ «το φίλημα», 2 φλυτζάνια ελληνικού καφέ, 1kg σοκολάτα κλασική ρόφημα DELIZIA, 1 συσκευασία Τσάι Πάρνωνα Delizia, 1 συσκευασία Φασκόμηλο Μαινάλου Delizia, 1 συσκευασία Χαμομήλι Ταϋγέτου Delizia, 1 αλεσμένο Aroma Napoletano 250gr, 1 συσκευασία Capri κάψουλες συμβατές με μηχανή Nespresso (100τμχ), και 2 ποτήρια κοκτέιλ.

Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλο/άλλα δώρο/α ισόποσης αξίας, κατά την εύλογη κρίση της. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες Όρους παρέχονται με αιτία το Διαγωνισμό.

7] Τρόπος ανάδειξης των Νικητών: Για την ανάδειξη των Νικητών θα πραγματοποιηθεί μία (1) κλήρωση (εφεξής «Κλήρωση») με τη χρήση εγκεκριμένου προγράμματος (Arbitery).

8] Ανακοίνωση των Νικητών: Θα γίνει μέσω σχολίου (comment) κάτω από την ανάρτηση (post) του Διαγωνισμού, αλλά και μέσω story στο Instagram της Διοργανώτριας, ενημερώνοντάς τους ότι κέρδισαν και παράλληλα ζητώντας τους μέσω προσωπικού μηνύματος (direct message) το πλήρες ονοματεπώνυμό τους, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, και τη διεύθυνσή τους ώστε να τους αποσταλούν τα Δώρα. Οι δύο (2) Νικητές που θα αναδειχθούν μέσω Instagram, θα πρέπει να αποστείλουν τα παραπάνω στοιχεία τους, μέσω προσωπικού μηνύματος (direct message) στη Διοργανώτρια, εντός 48 ωρών από την στιγμή ανάρτησης των Νικητών στη δημοσίευση (post) της Διοργανώτριας στο Instagram.

8.1]  Έπειτα από την ανάδειξη των Νικητών, θα πρέπει και οι ίδιοι να επικοινωνήσουν με προσωπικό μήνυμα (direct message) στο επίσημο Instagram account της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια κατά την επικοινωνία με τους Νικητές μπορεί να ζητά οποιαδήποτε στοιχεία (όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail και διεύθυνση) κρίνει απαραίτητα για να παραλάβουν οι Νικητές τα Δώρα τους. Τέλος, η Διοργανώτρια μπορεί να ζητήσει από τους Νικητές να αναρτήσουν στο Facebook ή/και στο Instagram φωτογραφίες τους με τα Δώρα ή/και να τους ζητήσει να αποστείλουν προς την Διοργανώτρια φωτογραφίες τους με τα Δώρα, ώστε να τις αναρτήσει κατόπιν της προηγούμενης ρητής συγκατάθεσής τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook ή/και του Instagram. Επίσης η Διοργανώτρια μπορεί να αναρτήσει τα σχόλια (comments) των Νικητών (με ή χωρίς την αναφορά του username τους) στα Social Media, σε post ή σε story.

8.2] Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους Νικητές του Διαγωνισμού εντός 48 ωρών από την ώρα ανακοίνωσης/ενημέρωσης των Νικητών με προσωπικό μήνυμα στο Instagram ή παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία τους έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο του Instagram μέσω stories (αναρτήσεις που διαρκούν 24 ώρες) και μέσω σχολίου (comment) στη δημοσίευση (post) του Διαγωνισμού, τότε τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή τους επί των σχετικών Δώρων και τη θέση τους καταλαμβάνουν οι εκάστοτε επιλαχόντες, οι οποίοι ομοίως οφείλουν να επικοινωνήσουν εντός 48 ωρών από την ώρα αποστολής σε αυτούς σχετικού γραπτού μηνύματος με προσωπικό μήνυμα (direct message) στο Instagram της Διοργανώτριας, άλλως ομοίως χάνουν οριστικά και αυτοί κάθε δικαίωμα ή αξίωσή επί των Δώρων.

9] Όροι σχετικοί με τα Δώρα και την παραλαβή τους: Εφόσον οριστικοποιηθούν οι Νικητές, στη συνέχεια η Διοργανώτρια θα αποστείλει τα Δώρα στους δύο (2) Νικητές μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας courier στη διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει.

10] Λοιποί Όροι: Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλει τους Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει το Διαγωνισμό με σχετική ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο του Instagram.

10.1] Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μη συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που οι αναρτήσεις/σχόλιά τους προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας ή τα χρηστά ήθη και έθιμα κλπ. Στην περίπτωση αυτή, διαγράφεται απευθείας το εν λόγω σχόλιο από τον τοίχο αναρτήσεων, με αντίστοιχη ενημέρωση.

10.2] Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.

10.3] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

11] Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων: Ο Διαγωνισμός προϋποθέτει και περιλαμβάνει επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό της διεξαγωγής του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

11.1] Η Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, επεξεργάζεται τα ονόματα των χρηστών των συμμετεχόντων για την διενέργεια της κλήρωσης και τα σχόλια (comments) που αυτοί δημοσιεύουν με σκοπό τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, τη δημοσιότητα του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων αυτού, σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού και τη δημοσίευση των ονομάτων των Νικητών μέσω stories και σχολίων (comments). Σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα των Νικητών, η Διοργανώτρια επεξεργάζεται το ονοματεπώνυμό τους, το e-mail τους, τα στοιχεία επικοινωνίας των Νικητών και τη φωτογραφία των Νικητών (εφόσον αυτή έχει σταλεί στην Διοργανώτρια με την συναίνεσή τους), την επικοινωνία και ενημέρωσή τους σχετικά με την παράδοση του Δώρου και πραγματοποιεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την παράδοση αυτού στον εκάστοτε από τους τρεις (3) Νικητές.

11.2] ] Μετά την Κλήρωση του Διαγωνισμού, θα διαγράφονται άμεσα τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που δεν κληρώθηκαν ως Νικητές ή επιλαχόντες. Τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών και επιλαχόντων αποθηκεύονται για ένα (1) μήνα μετά την ανάδειξή τους και νομική βάση της επεξεργασίας είναι η σύμβαση, με την αποδοχή από μέρους τους των όρων του Διαγωνισμού και την αντίστοιχη συμμετοχή σε αυτόν (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α' και β’ ΓΚΠΔ). Τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων που έχουν κάνει tag μέσω του σχολίου τους οι Νικητές αποθηκεύονται για το ίδιο ως άνω διάστημα και νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση του υποκειμένου. Για την παράδοση των Δώρων η Διοργανώτρια θα διαβιβάσει: το ονοματεπώνυμο των Νικητών και την διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό 9 στην συνεργαζόμενη εταιρεία courier.

11.3] Τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 2016/679) και την εθνική νομοθεσία, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς, και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό του Υπευθύνου Επεξεργασίας και τα τρίτα πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, εμπλέκονται στην παράδοση των Δώρων (συνεργαζόμενη εταιρεία courier).

11.4] Επισημαίνεται ότι η Διοργανώτρια ευθύνεται μόνο για τον τρόπο και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων για τους ως άνω σκοπούς και δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο ή τα μέσα που η πλατφόρμα του Instagram ή η συνεργαζόμενη εταιρεία courier ή το δηλωθέν Κατάστημα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα.

11.5] Οι συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τα άρθρα 15 επ. του κανονισμού GDPR, ενημέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης, ανάκλησης της συγκατάθεσης κλπ. όπως για παράδειγμα, να ζητήσουν επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με αυτούς, επικοινωνώντας με τη Διοργανώτρια που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, επί της οδού Πέτρου Ράλλη 52 και Λ. Κηφισού, τηλ: +30-2130324074. Μπορούν επίσης να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους, χωρίς όμως η ανάκληση να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι την ανάκληση, καθώς επίσης να υποβάλουν καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 647560 και www.dpa.gr.

12] Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων συμμετοχής. Επιπλέον οι συμμετέχοντες δηλώνουν με την συμμετοχή τους ότι έλαβαν γνώση  για τη λήψη και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και της Πολιτικής Απορρήτου της Διοργανώτριας και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτησή τους από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.

13] Εφαρμοστέο δίκαιο-Δωσιδικία: Οι παρόντες Όροι διέπονται, συμπληρώνονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.